Σταθεροί Ανιχνευτές

Σταθεροί Ανιχνευτές στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας 

HPGe  για γ-φασματοσκοπία και ισοτοπική
ανάλυση στερών και υγρών δειγμάτων

anix1

FAG  μετρητής α- και β- ακτινοβολίας στον αέρα
σε μικρή απόσταση από το έδαφος

anx2