Διπλωματικές Εργασίες

Επιλογή Διπλωματικών Εργασιών του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας

 1. ‘Επιπτώσεις του κύκλου πυρηνικών καυσίμων στο περιβάλλον’,
 2. ‘Βαθμονόμηση ανιχνευτών πυρηνικών ακτινοβολιών για μετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος’.
 3. ‘Συστήματα ασφάλειας πυρηνικών αντιδραστήρων’,
 4. ‘Μελέτη αποτελεσματικότητας θωράκισης απλών και πολλαπλών υλικών μεγάλου ενεργού πάχους με χρήση MCNP ‘.
 5. ‘Επιπτώσεις ενός ατυχήματος πυρηνικού αντιδραστήρα PWR στο περιβάλλον’,
 6. ‘Σχεδιασμός διάταξης transistor MOSFET και μελέτη της επίδρασης ροής νετρονίων στα χαρακτηριστικά λειτουργίας του με την χρήση του λογισμικού MCNP’.
 7. ‘Λειτουργία υποκρίσιμου πυρηνικού αντιδραστήρα ισχύος με χρήση πρωτονίων (Accelerator Driven System, ADS).
 8. ‘Εξομοίωση μη καταστρεπτικού ελέγχου 3 D -αντικειμένων με πυρηνικές ακτινοβολίες’,
 9. ‘Εφαρμογή κύκλων παραγωγής ενέργειας στη μεταστοιχείωση πυρηνικών αποβλήτων’,
 10. ‘Προσομοίωση φασματοσκοπίας φωτονίων με κατευθυνόμενο ανιχνευτή’,
 11. ‘Σχεδιασμός και μελέτη φορητής διάταξης ραδιογραφίας νετρονίων’,.
 12. ‘Μελέτη κρισιμότητας 3D-συστοιχιών πυρηνικών καυσίμων σε αντιδραστήρες ισχύος’,
 13. ‘Κατασκευή συστάδων πυρηνικών καυσίμων υψηλής ραδιενέργειας για χρήση σε αντιδραστήρες ισχύος’,
 14. ‘Επιπτώσεις στο περιβάλλον από ατύχημα σε πυρηνικό αντιδραστήρα ισχύος εφοδιασμένο με καύσιμα ανακύκλωσης πυρηνικών καταλοίπων’,
 15. ‘Προσδιορισμός προέλευσης εξαντλημένου πυρηνικού καυσίμου παραγωγής ενέργειας’,
 16. ‘Εκτίμηση ραδιενεργών δόσεων στον πληθυσμό από ένα ατύχημα σε πυρηνικό αντιδραστήρα ισχύος’,