Διδακτορικές διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας 

•  Τερβισίδης Φ., ‘Μοντέλλο Προσωμοίωσης Εισόδου και Διατήρησης Υπέρ-ψυχρών Νετρονίων σε Φιάλη καθώς και Υπολογισμός της Ημιζωής των Νετρονίων’, – 1990.

•  Κουκούλης Δ., ‘Μελέτη Παραμέτρων Ιονισμένων Αερίων Βάσει Κινητικών Εξισώσεων’, – 1999.

•  Παπαστεργίου Α., ‘Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι για Απασβεστοποίηση της Επίφυσης. Επιπτώσεις της Ασβεστοποίησης της Επίφυσης στη Δυσλειτουργία του ΚΝΣ’, – 1999.

•  Σαρρής Θ., ‘Ενεργοποίηση Πληθυσμού Υπέρθερμου Πλάσματος σε Δυναμικά Μαγνητικά Πεδία’, – 2003.

•  Σεφτελής Ι., ‘Μεταβολές της συγκέντρωσης του ραδονίου και των θυγατρικών του στον υπαίθριο επιφανειακό αέρα’, – 2007.

•  Φαντίδης I., ‘Βέλτιστος σχεδιασμός κινητής διάταξης μη καταστρεπτικού ελέγχου τρισδιάστατων αντικειμένων με χρήση πυρηνικών ακτινοβολιών’, – 2010.

•  Δάλλας Γ., ‘Χαρακτηρισμός δοσιμέτρων οπτικά προτρεπόμενης φωταύγειας’, – 2010.