Έρευνα

Έρευνα στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται το εργαστήριο είναι:

  • Ασφάλεια πυρηνικών καυσίμων: ασφάλεια αντιδραστήρων και αποθήκευσης των καυσίμων.
  • Ραδιενέργεια περιβάλλοντος.
  • Διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων.
  • Μεταστοιχείωση (Transmutation) ακτινίδων και προϊόντων σχάσης.
  • Ασφαλής διαφύλαξη πυρηνικών καυσίμων (ΝuclearSafeguards).
  • Μετρολογία πυρηνικών ακτινοβολιών.
  • Δοσιμετρία – Ακτινοπροστασία.
  • Μη-Καταστρεπτικός Έλεγχος (Ραδιογραφία / Τομογραφία νετρονίων και φωτονίων).